Jest tyle miejsc, gdzie nas nie było

Wstęp


Portal odkryjplener.pl jest skierowany do osób uprawiających oraz chcących uprawiać aktywne formy wypoczynku w plenerze. Naszym celem jest promowanie idei eksploracji, oraz proekologicznych postaw w stosunku do przyrody. Portal ma stanowić narzędzie ułatwiające wymianę informacji o ciekawych miejscach, przy czym zasadnicza część treści jest tworzona przez samych Użytkowników.


§ 1. ZAKRES REGULAMINU


Niniejszy regulamin określa:
1. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2. Sposoby oraz zasady, na których Usługodawca świadczy, a użytkownik korzysta z usług,
3. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
4. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
5. Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal,
Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz zasady działania serwisu internetowego odkryjplener.pl, funkcjonującego w sieci www pod adresem odkryjplener.pl Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest z chwilą rejestracji zapoznać się z treścią Regulaminu i jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności na Portalu dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2. DEFINICJE


Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,
środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
usługodawca – Portal odkryj plener.pl
użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych niniejszym regulaminem,
siedziba - siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
portal – oznacza portal internetowy należący do usługodawcy, umieszczony pod adresem www.odkryjplener.pl oraz alternatywnie www.planetagór.pl, w ramach którego usługodawca świadczy usługi,
regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki użytkowników oraz administratora oraz załączniki stanowiące integralną część regulaminu.
baza profili — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez użytkowników portalu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez usługodawcę
profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w portalu, z którymi mogą się zapoznać inni użytkownicy, jak również które może wykorzystywać usługodawca na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
usługa- oznacza każdą usługę, świadczoną w ramach portalu przez usługodawcę.


§ 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU.


1. Niezbędnym dla korzystania z portalu jest posiadanie przez użytkownika:
a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
b) programu pozwalającego na przeglądanie zasobów sieci Internet, akceptującym pliki typu cookies ,
c) konta poczty e-mail.
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług portalu może wiązać się z ryzykiem.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez użytkownika Usług do 24 godzin od momentu utworzenia Profilu. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy.
4. Użytkownik, poprzez akceptację niniejszego regulaminu oświadcza, iż otrzymał i przyjął do wiadomości, iż podawane przez niego w portalu informacje mogą być informacjami jawnymi. W szczególności mogą one zostać udostępnione dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
5. Nazwa serwisu, jego logo, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także szczegółowa koncepcja podlegają ochronie prawnej.


§ 4. UCZESTNICTWO W PORTALU.


1. Uczestnikami portalu są wszyscy jego użytkownicy.
2. Status użytkownika portalu może nabyć każda osoba po zarejestrowaniu swojego profilu w portalu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.odkryjplener.pl
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rejestracji, na czas nieokreślony. Za moment rejestracji uważa się chwilę wysłania prawidłowo wypełnionego formularza, o którym mowa wyżej, przez użytkownika do usługodawcy.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z portalu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie profilu użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy usługodawcy lub innych użytkowników.
6. Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkowników są nieodpłatne. Wprowadzenie jakichkolwiek usług płatnych w portalu musi zostać poprzedzone podaniem tej informacji na stronie portalu do wiadomości użytkowników, z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja powinna zawierać określenie zasad korzystania z usługi oraz cennik usługi.
7. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług portalu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu są zgodne z prawdą,
d) jestem uprawniony do zawarcia umowy świadczenia usług drogą elektroniczną,
e) Jestem w pełni świadomy i przyjmuję do wiadomości z wszystkimi możliwymi konsekwencjami faktycznymi i prawnymi fakt, iż uprawianie aktywności promowanych na portalu może być niebezpieczne i wiązać się z ryzykiem utraty życia bądź zdrowia.
f) Jestem pełni świadomy faktu, iż podejmowanie niektórych aktywności promowanych na portalu powinno być powiązane ze znajomością prawideł sztuki, znajomością specjalistycznego sprzętu i technik posługiwania się nim oraz posiadaniem wielu innych umiejętności, które można nabyć jedynie pod okiem specjalisty instruktora lub trenera w szkole posiadającej prawem przewidziane w tym zakresie uprawnienia,
g) oświadczam, iż wszelkie podejmowane przeze mnie aktywności i działania zainspirowane treścią portalu podejmuję na własną odpowiedzialność będąc świadomym niebezpieczeństw oraz zasad, o których mowa wyżej w pkt. e) i f).
h) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
i) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w portalu dla celów świadczenia przez usługodawcę usług w portalu, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w portalu udzieliły takiego zezwolenia;
j) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i komunikatów systemowych portalu, wiadomości od usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu,
k) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
l) umieszczenie w portalu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, treści i utworów chronionych prawem, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
m) zobowiązuję się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.


§ 5. KONTO.


1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla użytkownika w portalu unikalne konto o nazwie wybranej przez użytkownika.
2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu odkryj plener.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, oraz za wszelkie spory powstałe na tym tle.
3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą unikalnego identyfikatora, którym jest podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.


§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW.


1. Usługodawca dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz nade wszystko dla zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
2. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis odkryjplener.pl w celach prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest portal odkryjplener.pl . Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych portalu odkryjplener.pl
3. Gromadzone przez portal dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z portalem odkryjplener.pl
4. Użytkownik ma prawo dostępu w każdym czasie do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
6. W przypadku powzięcia przez usługodawcę wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania konta do czasu wyjaśnienia sprawy.


§ 7. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW.


1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu odkryjplener.pl.
b) wysyłania na adresy elektroniczne użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji handlowych.
c) zablokowania dostępu do zasobów użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami usługodawcy lub innych użytkowników.
3. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług w portalu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy usługodawcy lub innych użytkowników.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do portalu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z portalem, z tytułu których użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec usługodawcy.
5. Dane, materiały, teksty lub wypowiedzi użytkownika mogą być przetwarzane i modyfikowane przez usługodawcę lub administratorów dla potrzeb świadczonej usługi.
6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z portalu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego regulaminu.
7. Użytkownik zobowiązuje się:
a) nie rozpowszechniać w sposób bezprawny oprogramowania objętego prawami innych osób,
b) nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
c) nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
d) nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach portalu
e) nie przesyłać materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem, uzyskanych za pośrednictwem portalu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji portalu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) oraz:
a) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
b) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych
c) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
d) reklam, haseł reklamowych, także pod postacią zdjęć.
9. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu portal odkryjplener.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
10. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie zdjęcia przedstawiające jego wizerunek oraz wizerunki innych osób wyłącznie jednak za ich zgodą. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec usługodawcy. Administratorzy i moderatorzy a także usługodawca są uprawnieni do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania użytkownika.
11. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć, uprawnia usługodawcę do usunięcia konta użytkownika.
12. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów, tekstów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), umieszczonych w portalu, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie odrębnych przepisów prawa lub niniejszego regulaminu.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w portalu przez użytkownika.
14. Użytkownik, umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz usługodawcę, jak również upoważnia usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z przepisami regulaminu. W przypadku umieszczenia w portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do usługodawcy w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania i modyfikacji w celach związanych z działalnością portalu włącznie z ich usunięciem z portalu.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.


§ 8. ZABLOKOWANIE KONTA


1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla portalu bądź innych użytkowników.
2. Usługodawca ma prawo do zablokowania konta użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe. Używanie takich słów może nie zostać przez usługodawcę uznane za łamanie postanowień regulaminu jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy nie narusza to dóbr i praw innych użytkowników oraz osób trzecich.
4. Każda ze stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez użytkownika polega na usunięciu przez niego konta z portalu.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez usługodawcę poprzez zablokowanie konta w sytuacji:
a) naruszenia przez użytkownika postanowień regulaminu,
b) podejmowania przez użytkownika działań na szkodę użytkowników lub usługodawcy, albo też osób trzecich.
c) umieszczenia na koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie portalu.
7. W przypadku umieszczenia na koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, usługodawca może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania konta.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z regulaminem.
9. W przypadku zablokowania konta przez usługodawcę, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody usługodawcy.


§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.


1. Usługodawca i użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa,
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci internet przez użytkownika,
c) utratę przez użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od usługodawcy (działanie osób trzecich),
d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
e) podania przez użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) nieprzestrzegania przez użytkowników postanowień regulaminu.
g) wszelkie ewentualne szkody powstałe na skutek uprawiania dyscyplin promowanych na portalu przez jego użytkowników oraz inne osoby trzecie zainspirowane treścią portalu, jako że zarówno użytkownicy portalu oraz inne osoby korzystając z portalu oświadczają, iż są w pełni świadome, że uprawianie tych dyscyplin jest niebezpieczne, a ich bezpieczne uprawianie jest możliwe jedynie przez osoby posiadające odpowiedni sprzęt, po uprzednim odbyciu odpowiedniego przeszkolenia w szkole spełniającej przewidziane prawem wymogi w tym zakresie.
5. Portal odkryj plener.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkownika z portalu odkryjplener.pl w sposób sprzeczny z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.


§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2. Reklamacje rozpatruje usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną wysłaną na adres e-mail
6. Usługodawca dołoży należytych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


§ 11. ZMIANY REGULAMINU.


1. Portal odkryjplener.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania portalu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zmiany będą udostępniane użytkownikom na stronie www.odkryjplener.pl


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego regulaminu w portalu.
3. O zmianie regulaminu usługodawca zawiadomi użytkowników, zamieszczając odpowiednią informację na stronach portalu odkryjplener.pl. Faktyczną kontynuację korzystania przez użytkownika z usług portalu po wejściu w życie zmian w regulaminie uważa się za dorozumianą akceptację przez użytkownika jego postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.